โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
  ประวัติ         วิสัยทัศน์      พันธกิจ        เป้าหมาย       อัตลักษณ์          เอกลักษณ์        แนวทางการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
 
ประวัติโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 
 
 
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เป็นโรงเรียนประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
 
              ปีการศึกษา 2520 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายประจำ ประทีปฉาย ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติให้สร้างโรงเรียน ซึ่งพระครูอุดมรัตนคุณเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเป็นสถานที่ก่อสร้างในเนื้อที่ 15 ไร่ 2 งาน 42.7 ตารางวา (โฉนด 7145 ) ภายหลังวัดได้จัดซื้อที่ดิน จำนวน 37 ไร่ 20 ตารางวา ( นส.3 ) เพิ่มให้โรงเรียนอีก รวมเนื้อที่ทั้งหมด 52 ไร่ 2 งาน 42.7 ตารางวา พระครูอุดมรัตนคุณและคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารชั่วคราว จำนวน 6 ห้อง พร้อมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 181,818 บาท เปิดสอนระดับชั้น ม.ศ. 1 มีจำนวนนักเรียน จำนวน 99 คนในปีแรกทีเปิดทำการสอน มีนายเวียนชัย บำรุงศรี ศึกษาธิการอำเภอท่าใหม่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูปรีชา เจนการ และครูประวิทย์ ประสพศิลป์ จากโรงเรียนบ้านหนองคล้า (จงจินต์ รุจิรวงศ์ อุปถัม2) มาช่วยทำการสอน
 
                ต่อมาวันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2520 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 9 ของจังหวัดจันทบุรี และเพื่อเป็นสิริมงคลจึงใช้นามของพระครูอุดมรัตนคุณมาตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์” ซึ่งได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุนจากราษฎรในท้องถิ่นเรื่อยมา
 
                ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนทั้งชายและหญิง
 
ปีการศึกษา 2554 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 224 คน
 
                ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์   

 

 

วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นทักษะชีวิตคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา
2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการจัดการศึกษา
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและการใช้ชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมสนับสนุนระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ป้าหมาย
1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ดำรงความเป็นไทย ใช้ทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ผู้ปกครอง ชุมชน พึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
    ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม   

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 กิจกรรม นำพาวิชาการ

 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ที่ดี เป็นบุคคลใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ตามเหตุผล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านภาษา และเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของท้องถิ่น
4. จากการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
5. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา จิตสารธารณะ รักชาติ
   และท้องถิ่น
6. พัฒนาและส่งเสริมให้โรงเรียนปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด

 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการรับนักเรียน สร้างทางเลือก  ประชาสัมพันธ์
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
  กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
  กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
  กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 
 
____________________________________________________________________________
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
240 หมุ่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
โทรศัพท์ : 039-395260, แฟกซ์ : 039-437218 E-mail : bote_boripat@hotmail.com
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 89,962 Today: 12 PageView/Month: 309

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...