โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 
นายปรัชญ์  รอดระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
บุุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรมอาคาร-สถานที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 17

          โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่เลขที่  ๒๔๐ หมู่ ๓

ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗

เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา   

       ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รับนักเรียนทั้งชายและหญิง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๒๓ คน

          ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญ์  รอดระหงษ์
      
 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ร่วมไว้อาลัย “สมเด็จพระสังฆราช”  เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2556 - 23 พฤศจิกายน 2556
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม "โรงเรียนในฝัน ครูยกโรงเรียน " รุ่น 8 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ศูนย์สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา

ในวันที่ 10 กันยายน 2556 VTR นำเสนอแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3 ของโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 6-7 และ 10 มิถุนายน 2556  

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์   ดาวนืโหลดคลิ้กที่นี่

 ประกาศโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์  เรื่อง  การกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 ดาวน์โหลด คลิ้กที่นี่

ประกาศ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  ดาวน์โหลด คลิ้กที่นี่

การกำหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ดาวน์โหลด คลิ้กที่นี่

ขอเชิญร่วมงาน ! งานปัจฉิมจบ ม.3 และ ม.6 ของโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวลา 8:30 เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพีรญา นิลผาย

 ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์  ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)          ทั้งนี้ผู้ที่ที่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นครุฑทองคำ จะเดินทางไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมโครงการค่ายคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑๙  ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖โดยมีนายบริพัฒน์  ศรีสิทธิชัยสกุล เป็นผู้ควบคุมเพื่อนำนักเรียน เข้าร่วมโครงการ
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนคุณ อาคารรัตนคุณ โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

 

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ “ผ่าน” การประเมินเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นายปรีดี ภูสีน้ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อรับการประเมินต้นแบบ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ของโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  โดยมี นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และประกาศให้โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ "ผ่าน" การประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

 

เด็กนักเรียนศรีรัตน์เก่งอีกแล้วคว้ารางวัลชนะเลิศการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ขอปรบมือให้ดังๆจ้า

วันประเมินจริงโรงเรียนในฝัน วันที่ 28 ธันวาคม 2555 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

 

 

ซ้อมประเมินโรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) วันที่ 20 ธันวาคม 2555 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

  

 

สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ณ สระน้ำโรงเรียนศรีรัตน์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555


 

ลูกเสือและเนตรนารี เข้าค่ายลูกเสือที่ ค่ายลูกเสือจันทบุรี ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 21-23 พฤสจิกายน 2555


 

 การประชุมผู้ปกครอง พาลูกสู่ฝัน ปีการศึกษา2555

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

 

การแสดงของนักเรียน ม.3/2 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์  

ในงานวันเกิด ท่านพ่อ(พระครูอุดมรัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง)

ผู้อุปถัมป์โรงเรียน ปี 2555

 สมัครสมาชิกที่นี่

 

                                            
 
    
 
 

 

                                      


     

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
240 หมุ่ 3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22170
โทรศัพท์ : 039-395260, แฟกซ์ : 039-437218 E-mail : bote_boripat@hotmail.comขอเชิญร่วมงาน ! งานงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ของโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์

ประจำปีการศึกษา 2555  ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ เวลา 8:30 เป็นต้นไป

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 112,748 Today: 16 PageView/Month: 143

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...